Zaburzenia widzenia są jednym z częstszych następstw wstrząśnień mózgu i nabytych urazów mózgu. Wiele z symptomów zaburzonego widzenia mylone jest z objawami przemęczenia, stresu lub migren.

W jaki sposób definiujemy urazowe uszkodzenie mózgu (ang. Traumatic Brain Injury, TBI)?

Jedna z bardziej trafnych definicji została opracowana przez Departament do Spraw Weteranów USA (ang. Department of Veteran Affairs, VA) i Departament Obrony USA (ang. Department of Defense, DoD) w 2009 roku:

Urazowe uszkodzeniem mózgu traktujemy jako strukturalne obrażenie i/lub fizjologiczne zaburzenie pracy mózgu, spowodowane urazem, w skutek działania zewnętrznej siły, współwystępujące z co najmniej jednym z poniższych objawów klinicznych:
– Utrata lub ograniczenie poziomu świadomości / przytomności.
– Utrata pamięci z wydarzeń bezpośrednio sprzed lub po doznaniu urazu.
– Zmiana w stanie psychicznym / umysłowym w czasie trwania urazu / odmienne stany świadomości (dezorientacja, splątanie, spowolnione myślenie itp.)
– Zaburzenia neurologiczne (osłabienie, utrata równowagi, zmiany w widzeniu, apraksja ( brak zdolności wykonywania ruchów celowych), paraliż / porażenie poprzeczne (jednoczesne porażenie pary kończyn poniżej poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego), zaburzenia sensoryczne (zaburzenia: koncentracji, wrażliwości na bodźce, analizy bodźców słuchowych i wzrokowych itp.), afazja (utrata zdolności do wyrażania słowami myśli i/lub zaburzenie rozumienia mowy), które mogą lecz nie muszą być przejściowe.
– Uszkodzenia wewnątrzczaszkowe (związane z urazem mózgu lub tkanek wewnątrz czaszki powikłania; przede wszystkim krwiaki i krwotoki wewnątrzczaszkowe).

Opracowanie własne na podstawie dokumentacji udostępnianej przez wymienione wyżej instytucje.

Kopiujesz – podaj źródło!

Bartosz Szeleżyński, Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM